Algemene Voorwaarden

Wederpartij/klant:
Een koper, huurder, opdrachtgever, aanbesteder en ieder ander met wie
AVL Ongediertebestrijding contracteert.

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en/of andere rechtsverhouding tussen AVL Ongediertebestrijding en een wederpartij

Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele Algemene Voorwaarden zijdens wederpartij worden alleen geaccepteerd, indien deze door AVL Ongediertebestrijding uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.

Door het verstrekken van een opdracht aan AVL Ongediertebestrijding , waaronder het ondertekenen van en het akkoord gaan met een plan van aanpak, offerte en/of aanbieding en/of voorstel van AVL Ongediertebestrijding , gaat wederpartij met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Wanneer wederpartij bij acceptatie van een aanbieding (waaronder een offerte) verwijst naar haar eigen Algemene Voorwaarden, dan geldt dat deze door AVL Ongediertebestrijding alleen van toepassing kunnen worden op de rechtsverhouding met AVL Ongediertebestrijding als AVL Ongediertebestrijding daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van AVL Ongediertebestrijding zijn herroepelijk en gebaseerd op de bij de aanvraag door wederpartij verstrekte gegevens.

Indien wederpartij van een aanbieding gebruik wenst te maken, is deze voor AVL Ongediertebestrijding pas bindend wanneer door AVL Ongediertebestrijding een exemplaar van de aanbieding ondertekend retour is ontvangen, dan wel deze door AVL Ongediertebestrijding schriftelijk is bevestigd.

Eventuele afwijkingen van een aanbieding worden door AVL Ongediertebestrijding slechts schriftelijk geaccepteerd en door AVL Ongediertebestrijding schriftelijk bevestigd, bij gebreke waarvan AVL Ongediertebestrijding niet aan de afwijking is gebonden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de kosten van een onderzoek en inspectie bij eventuele prijsopgaaf of aanbesteding voor rekening van de wederpartij.

Indien na het uitbrengen van een offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, waarop AVL Ongediertebestrijding redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, is AVL Ongediertebestrijding bevoegd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook indien deze prijsverhogende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst voorzien waren.

Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en exclusief milieuheffingen en eventuele emballagekosten, deze kunnen apart en tegen kostprijs berekend worden.

AVL Ongediertebestrijding behoudt zich het recht voor af te wijken van de inhoud van catalogi, folders, brochures, technische specificaties, prijscouranten, websites en verpakkingen e.d., totdat een en ander uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.

De in artikel 2.7 genoemde informatie blijft te allen tijde eigendom van AVL Ongediertebestrijding alsmede eventueel uitgebrachte offertes en mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVL Ongediertebestrijding .Het auteursrecht ten aanzien van de producten van AVL Ongediertebestrijding , zoals die op websites, verpakkingen, catalogi, folders, brochures, technische specificaties, prijscouranten, normaalbladen, (reclame)teksten e.d. zijn van en blijven bij AVL Ongediertebestrijding .

Indien de wederpartij een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wijzigt of annuleert behoudt AVL Ongediertebestrijding zich het recht voor om vergoeding van extra kosten en/of schade met kosten en interesten te vorderen.

Indien AVL Ongediertebestrijding de wederpartij toegang verleend tot een digitaal account / digitale omgeving, dienen de door AVL Ongediertebestrijding in dat kader aan de wederpartij verstrekte inloggegevens, zoals een gebruikersnaam en een wachtwoord, zorgvuldig bewaard te worden.

De wederpartij dient adequate maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en dient zijn systemen, zoals computersystemen, adequaat te beveiligen tegen virussen, malware, spyware e.d. en dient alle software up to date te houden. AVL Ongediertebestrijding is nimmer aansprakelijk voor het gebruik, waaronder misbruik, van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

De klant is wel aansprakelijk jegens AVL Ongediertebestrijding voor de schadelijke gevolgen als gevolg van een handelen van de wederpartij in strijd met het bepaalde in artikel 2.12 van deze voorwaarden.

Artikel 3: Huur en verhuur

Een huurovereenkomst afgesloten door AVL Ongediertebestrijding vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door AVL Ongediertebestrijding is terug ontvangen en door AVL Ongediertebestrijding in orde is bevonden.

De noodzakelijk kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge van demontage, komen voor rekening van de wederpartij.

Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig bestemming en doel. Wederpartij is derhalve verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bedieningsinstructies.

Wederpartij verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huurovereenkomst weer aan AVL Ongediertebestrijding ter beschikking te stellen en af te leveren, een en ander behoudens normale slijtage, zulks ter beoordeling van AVL Ongediertebestrijding .

De kosten voor onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van wederpartij.

Eventuele storingen worden, indien mogelijk, door AVL Ongediertebestrijding ter plaatse gerepareerd voor rekening van de wederpartij, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van een gebrek in het gehuurde zelf (garantiebepalingen).

Iedere vervreemding of bezwaring van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVL Ongediertebestrijding verboden.
Door AVL Ongediertebestrijding wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te laten controleren. Wederpartij verplicht zich reeds nu hieraan steeds zijn medewerking te verlenen en daartoe onherroepelijke volmachten aan AVL Ongediertebestrijding te verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder uitdrukkelijke toestemming van AVL Ongediertebestrijding .

Wederpartij dient AVL Ongediertebestrijding onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op zijn/haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn/haar faillissement, surséance van betaling, (voorlopige toepassing van de) Wettelijke regeling schuldsanering
natuurlijke personen en is verplicht steeds de beslag leggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met AVL Ongediertebestrijding bestaande (huur)overeenkomsten.

Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst door wat voor oorzaak dan ook verloren of beschadigd raakt, dient wederpartij AVL Ongediertebestrijding direct daarvan op de hoogte te brengen en is wederpartij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding te voldoen. Wanneer in dit verband sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan is wederpartij verplicht zich onverwijld te wenden tot de bevoegde autoriteiten, teneinde aangifte van het strafbaar feit te doen.

Indien ter zake van de uitvoering van de overeenkomst transportkosten moeten worden gemaakt, dan zijn deze voor risico en rekening van de wederpartij. Wederpartij is derhalve verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.

Artikel 4: Uitvoering en meer en minder werk

Alle kosten die AVL Ongediertebestrijding moet maken omdat AVL Ongediertebestrijding door wederpartij niet in staat wordt gesteld aan de opgedragen werkzaamheden uitvoering te geven, worden bij wederpartij in rekening gebracht en dienen door wederpartij te worden gedragen. Ook wanneer de uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de wederpartij ligt zal deze de ontstane schade aan AVL Ongediertebestrijding vergoeden. Bovendien is wederpartij verplicht de werkzaamheden op een ander tijdstip alsnog door AVL Ongediertebestrijding te laten uitvoeren op voorwaarden en concessies zoals omschreven in de aanbieding dan wel, op een later tijdstip, schriftelijk aangegeven door AVL Ongediertebestrijding .

Meer- en minderwerk zullen door AVL Ongediertebestrijding aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leveringen welke niet onder de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen en desalniettemin door wederpartij van AVL Ongediertebestrijding worden verlangd.

Artikel 5: Levering en uitvoering

Alle leveringen geschieden Franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

Het transportrisico blijft steeds voor rekening van wederpartij. Alle kosten die voortvloeien uit het transport zijn voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij zal tevens zorgdragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.

Indien een overeenkomst tot opdracht of aanneming van werk is aangegaan,
zullen medewerkers van AVL Ongediertebestrijding producten en/of preparaten afkomstig van AVL Ongediertebestrijding bij wederpartij verspreiden en/of verspuiten op de wijze en met frequentie als overeengekomen.
Voor het verrichten van werkzaamheden zal de (daarvoor geoffreerde) prijs in rekening worden gebracht. Deze prijs zal worden verhoogd indien en voor zover redelijk is met hetgeen op grond van toepasselijke overheidsmaatregelen is toegestaan. Bij het ontbreken hiervan zal de prijs die is vastgesteld in een overeenkomst worden verhoogd met een percentage gelijk aan de stijging van het CBS inflatiecijfer.

AVL Ongediertebestrijding heeft het recht, en de klant aanvaardt dit recht, overeengekomen prijzen te verhogen met een hoger percentage dan het CBS inflatiecijfer ingeval van kostenstijgingen aan de zijde van AVL Ongediertebestrijding , wijzigingen van wet- en regelgeving, waaronder die ter zake veiligheidsvoorschriften, biociden, IPM-protocollen e.d., die tot kostenstijgingen en/of extra bijkomende en/of aangepaste werkzaamheden leiden voor AVL Ongediertebestrijding ten behoeve van de klant. Voornoemde kostenstijgingen worden minimaal drie maanden voorafgaand aan de kostenstijging aan de wederpartij bericht, dit via een separate brief en/of e-mail dan wel naar keuze van AVL Ongediertebestrijding door een vermelding onderaan de factuur. Kostenstijgingen als voornoemd geven een wederpartij niet het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens de situatie dat de klant aannemelijk kan maken dat aan de zijde van AVL Ongediertebestrijding geen sprake is van een van de genoemde situaties en partijen in onderling overleg vervolgens niet tot een oplossing komen. De klant is verplicht binnen drie maanden na de vermelding van de kostenstijging daartegen te ageren, bij gebreke waarvan de kostenstijging vaststaat en niet meer ongedaan kan worden gemaakt en de klant daaraan hoe dan ook is gebonden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de wijze en op het tijdstip als overeengekomen in de aanbieding, dit zal geschieden door of onder direct toezicht van gediplomeerd personeel. Wederpartij zal zorgdragen dat alle aanwijzing en adviezen van AVL Ongediertebestrijding die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan worden opgevolgd.

Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het uitvoerend personeel van AVL Ongediertebestrijding de overeengekomen werkzaamheden na aankomst direct kan uitvoeren. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, locaties, terreinen e.d. Wanneer door toedoen van wederpartij wachttijd ontstaat, heeft AVL Ongediertebestrijding het recht de kosten die hieruit voortvloeien aan de wederpartij te berekenen.

Wederpartij is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos aan AVL Ongediertebestrijding ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft wederpartij niet van zijn verplichtingen de overeengekomen prijs aan AVL Ongediertebestrijding te voldoen. Tevens ontheft dit wederpartij niet van haar verplichtingen die overeengekomen zijn in de aanbieding, aanneming of opdrachtbevestiging. Bovendien verliest wederpartij met bovenstaande weigering alle recht op eventuele garantiebepalingen die aangegeven zijn in de overeenkomst.

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling zonder korting of aftrek of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld, in welk geval die termijn tussen partijen als overeengekomen geldt.

AVL Ongediertebestrijding behoudt zich te allen tijden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst of een deel ervan, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen is verrekening door wederpartij op geen enkele manier of wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk te worden verrekend met de factuur waarop ze betrekking hebben.

Bij overschrijding van de onder art. 6.1 genoemde betalingstermijn, is wederpartij rechtswege jegens AVL Ongediertebestrijding in verzuim, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Alsdan is wederpartij naast hoofdsom en opgelegde administratiekosten, tevens incassokosten en binnen- en buitengerechtelijke kosten aan AVL Ongediertebestrijding verschuldigd.
Tevens behoudt AVL Ongediertebestrijding zich het recht voor om 2% rente per maand te berekenen over het gehele openstaande bedrag, te verrekenen vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.

Alle kosten, zowel binnen- alsmede buitengerechtelijke (incasso)kosten
(zoals honorarium advocaat, procureurssalaris, griffierechten en deurwaarderskosten, etc.) zijn geheel voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de onbetaald gebleven vordering met een minimum van
€ 750,00 excl. btw. Ook de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage of verzoek tot surséance van betaling van wederpartij zijn geheel voor rekening van wederpartij.

Bij een betalingsachterstand heeft AVL Ongediertebestrijding het recht om nog te leveren diensten, goederen dan wel werkzaamheden op te schorten, zonder dat hierdoor de contractduur van overeenkomsten alsmede de hieraan verbonden aansprakelijkheden en verplichtingen van wederpartij komen te vervallen.

Hoewel steeds zal worden getracht een opgegeven leveringstermijn te handhaven, gelden deze altijd bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op)levering aanvaardt AVL Ongediertebestrijding geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade.

Door wederpartij aan AVL Ongediertebestrijding gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten voor goederen aan AVL Ongediertebestrijding heeft voldaan of daarvoor afdoende zekerheid heeft gesteld, behoudt AVL Ongediertebestrijding zich de eigendom op de goederen voor en blijven de goederen dus eigendom van AVL Ongediertebestrijding .

Wederpartij is op eerste verzoek van AVL Ongediertebestrijding gehouden alle aan AVL Ongediertebestrijding toebehorende goederen voor haar beschikbaar te houden en aan AVL Ongediertebestrijding af te geven. In dit verband machtigt de wederpartij AVL Ongediertebestrijding alle ruimtes te betreden waarin de door AVL Ongediertebestrijding geleverde goederen zich bevinden of zijn opgeslagen, zodat AVL Ongediertebestrijding tot feitelijke terugname van haar eigendommen in staat is.

Het is wederpartij verboden de in eigendom van AVL Ongediertebestrijding toebehorende goederen aan derden te verkopen en/of te leveren, behoudens schriftelijke toestemming van AVL Ongediertebestrijding .

Artikel 8: Kennisgevingen

Onder kennisgeving wordt verstaan een aangetekend schrijven van wederpartij aan AVL Ongediertebestrijding , inhoudende dat de gekochte of gehuurde goederen of geleverde diensten niet aan de door partijen gesloten overeenkomst beantwoorden.
Kennisgevingen dienen te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen of na het verrichten van de werkzaamheden.

Indien de door AVL Ongediertebestrijding geleverde goederen zijn gebruikt en/of verbruikt vervalt het recht van kennisgeving.

Zolang op een kennisgeving door AVL Ongediertebestrijding niet is beslist, is wederpartij gehouden aan al zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van AVL Ongediertebestrijding worden door AVL Ongediertebestrijding niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 9: Overmacht

Bij overmacht heeft AVL Ongediertebestrijding de keuze hetzij de termijn van aflevering der goederen met de duur van overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat AVL Ongediertebestrijding in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding aan wederpartij.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van AVL Ongediertebestrijding onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en/of onmogelijk maakt. Onder andere, maar niet beperkend tot, ziekteverzuim, weersomstandigheden, door de overheid opgelegde (tijdelijke) beperkingen, etc.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Behoudens grove nalatigheid of opzet aan de zijde van AVL Ongediertebestrijding , is AVL Ongediertebestrijding jegens wederpartij op generlei wijze aansprakelijk voor schade ter zake van leveringen of verhuur of een andere door AVL Ongediertebestrijding verrichte werkzaamheid en/of dienst ten behoeve van wederpartij.

AVL Ongediertebestrijding is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door AVL Ongediertebestrijding gebruikte materialen en/of preparaten. AVL Ongediertebestrijding is derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van materiele en/of immateriële schade, door welke oorzaak ook bij wederpartij en/of derden ontstaan, door verkochte of verhuurde goederen en/of door AVL Ongediertebestrijding verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten.

Ook ter zake van gevolgschade is AVL Ongediertebestrijding op geen enkele wijze aansprakelijk en zal wederpartij AVL Ongediertebestrijding te dier zake zowel buiten als in rechte volledig vrijwaren.

AVL Ongediertebestrijding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig of onkundig handelen of gedragingen van personen die bij AVL Ongediertebestrijding in dienst zijn. AVL Ongediertebestrijding aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen en/of gedragingen van door AVL Ongediertebestrijding ingeschakelde / ingehuurde hulppersonen of van personen die in dienst zijn van vorenbedoelde hulppersonen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is AVL Ongediertebestrijding op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met haar ondergeschikte werknemers of (werknemers van) haar hulppersonen worden gemaakt.

Mocht onverhoopt in een juridische procedure bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak worden bepaald dat een uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van één der voorgaande bepalingen niet mogelijk is, dan wordt de aansprakelijkheid van AVL Ongediertebestrijding te allen tijde gemaximeerd tot het aan wederpartij ter zake van de overeenkomst in rekening gebrachte factuurbedrag en/of tot aan het bedrag dat een verzekeraar bereid is te vergoeden.
Mededelingen door AVL Ongediertebestrijding of personen in dienst van AVL Ongediertebestrijding betreffende de verrichte werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin en de eigenschappen van de gebruikte middelen gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn afgegeven. AVL Ongediertebestrijding zal zich te allen tijde inspannen om (bestrijdings) werkzaamheden en/of diensten naar beste vermogen te verrichten. De aard van deze werkzaamheden/diensten laat in het algemeen niet toe dat AVL Ongediertebestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 11: Annuleringen en opzeggingen

Zakelijk:

Bij tussentijdse annulering van een overeenkomst door wederpartij ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is AVL Ongediertebestrijding bevoegd aan wederpartij alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een boete ter hoogte van 35% van het bedrag dat met de gehele looptijd van de overeenkomst is gemoeid, onverminderd het recht van AVL Ongediertebestrijding om volledige schadevergoeding van wederpartij te vorderen.

Contractovereenkomsten (waaronder service-overeenkomsten en/of huur overeenkomsten alsmede onderhoudscontracten) worden aangegaan voor de in de betreffende overeenkomst opgenomen bepaalde periode. Na het verstrijken van deze periode wordt het contract geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een periode van telkens 1 jaar, behoudens andersluidende afspraak in het contract, waaronder de geaccordeerde offerte.
Opzegging is slechts mogelijk tegen de einddatum van de bepaalde periode waarbij een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht genomen dient te worden. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk en bij aangetekend schrijven te geschieden.

Particulier:

Kunt u de afspraak niet nakomen? Zeg de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. 
Tot 24 uur van tevoren kunt u kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten. U kunt de afspraak telefonisch, sms of per email afzeggen/wijzigen.

 

Artikel 12: Ontbinding

Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar./ zijn verbintenissen jegens AVL Ongediertebestrijding nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, (voorlopige toepassing van de) wettelijke regeling schuldsanering natuurlijke personen, liquidatie van het bedrijf van wederpartij, alsmede in het geval van overdracht van het bedrijf van wederpartij, verkeert hij/zij jegens AVL Ongediertebestrijding van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

AVL Ongediertebestrijding is alsdan bevoegd de bestaande overeenkomsten tussen AVL Ongediertebestrijding en wederpartij, voor zover deze nog niet geheel of ten dele zijn uitgevoerd, te ontbinden en van wederpartij algehele betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoedingen van schaden, kosten en rente te vorderen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle door AVL Ongediertebestrijding aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke onverhoopt ter zake daarvan of naar aanleiding hiervan mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de regio waarin AVL Ongediertebestrijding is gevestigd, voor zover niet uit een bepaling van dwingend Recht van de Nederlandse Wet voortvloeit, dat een andere Rechter ter zake competentie heeft.

Artikel 14: Deponering

Deze algemene Verkoop- Leverings en Betalings voorwaarden zijn gedeponeerd bij kamer van koophandel in XXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
Afzonderlijke exemplaren zijn kosteloos te verkrijgen bij ons kantoor in Amersfoort.

error: Content is protected !!